SOUDNÍ ZNALEC

průmyslové vlastnictví

Odvětví:

patenty

vynálezy

užitné vzory

průmyslové vzory

obchodní firma

ochranné známky

zeměpisná označení

označení původu


Zajišťuji znalecké úkony, a to zejména zpracování a podání znaleckého posudku, poradenskou činnost, konzultace, stanoviska, analýzy rizik, rešerše v rámci znaleckého posudku a další služby ve výše uvedeném oboru a odvětvích pro fyzické i právnické osoby, podnikatele, občany, soudy, policii ČR, orgány státní správy, organizace, advokátní, notářské a exekuční kanceláře.

Cena znaleckého posudku závisí na složitosti a pracnosti zadaného znaleckého úkonu. Smluvní odměna musí být sjednána písemně před započetím výkonu znalecké činnosti, a to tak, aby žádným způsobem nezávisela na výsledku této činnosti. Odměna se určí podle množství účelně vynaložené práce a odborné náročnosti vyžadované k provedení znaleckého úkonu. Znalec má právo na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu, a na náhradu za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem.

Součástí zpracování znaleckého posudku může být také zajištění podkladů potřebných pro zpracování v řízení před úřady: ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví, EUIPO Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, EPO Evropská patentová organizace – Evropský patentový úřad, WIPO Světová organizace duševního vlastnictví, soudy všech stupňů jako například Rozhodnutí Evropského soudního dvora a další nezbytné podklady.

Více informací naleznete na informačních portálech: